• lorem ipsum

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BBQ SHOP LIMBURG

BBQ Shop Limburg is een handelsnaam van eenmanszaak Etenschap geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83012885. BBQ Shop Limburg richt zich op zowel bedrijven als consumenten. BBQ Shop Limburg handelt in barbecues, brandstoffen voor barbecues en aanverwante artikelen. BBQ Shop Limburg is een e-commerce onderneming, die haar handel hoofdzakelijk via haar website voert, maar ook een eigen Kookstudio heeft die tevens dient als showroom, van waaruit verkopen worden gedaan. Tevens kunnen verkopen via de e-mail en telefonisch of per offerte plaatsvinden.

BBQ Shop Limburg zal in deze algemene voorwaarden verder worden aangeduid als ‘BBQ Shop Limburg’ De andere partij wordt de klant genoemd. BBQ Shop Limburg is gerechtigd op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal BBQ Shop Limburg hiervan klant schriftelijk in kennis stellen.

Deze voorwaarden gelden voor zowel consumenten als ondernemers. Voor zoveel enige bepaling slechts voor de ene of andere groep is bedoeld, is dat uitdrukkelijk als zodanig bepaald.

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd:de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2                Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen van BBQ Shop Limburg zijn deze algemene voorwaarden van toepas­sing, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden. Het doen van een bestelling bij BBQ Shop Limburg of het accepteren van enige aanbieding van BBQ Shop Limburg brengt met zich mee dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts plaatsvinden met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van BBQ Shop Limburg.
 3. Deze algemene voorwaarden worden bij het aangaan van de overeenkomst op de wettelijk voorgeschreven wijze aan klant overhandigd. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de internetsite(s) van BBQ Shop Limburg (onder meer www.bbqshoplimburg.nl), en worden ook op het eerste verzoek toegezonden aan klant. Ze zijn op de website zodanig opgeslagen en worden zodanig verstrekt, dat ze op een duurzame gegevensdrager door de klant kunnen worden opgeslagen.
 4. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Met een overeenkomst op afstand die elektronisch wordt gesloten wordt bedoeld de klant die enig product via de website in de webwinkel koopt, danwel de klant die een bestelling plaats via e-mail, danwel de klant die enig product middels zijn smartphone, tablet of ander dergelijk apparaat in een door BBQ Shop Limburg ingerichte applicatie bestelt. De websites en applicaties van BBQ Shop Limburg zijn zodanig ingericht, dat een verkoop slechts kan plaatsvinden, nadat de klant zich akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden.
 5. Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifieke product­-
  of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de vorenstaande leden van overeen­komstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en die product- of diensten voor steeds beroepen toepassing van de meest gunstige bepaling.

Artikel 3                Aanbiedingen en prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. BBQ Shop Limburg heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding aan te passen, in te trekken of te herroepen tot vijf werkdagen na aanvaarding van de aanbieding door klant, ook als in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aanbiedingen worden telkens gedaan onder het voorbehoud dat de producten beschikbaar zijn. Aan de inhoud van reclame-uitingen van BBQ Shop Limburg kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. BBQ Shop Limburg baseert haar aanbiedingen op de door klant aangeleverde en aan te leveren informatie en gaat uit van de juistheid van die informatie, ook als deze informatie van derden afkomstig is. Klant staat in voor de juistheid van deze informatie.
 3. De opgegeven prijzen zijn exclusief administratiekosten, transport- of verzendkosten, verpakkingskosten en verzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien na het doen van de aanbieding, maar voor de uiteindelijke levering zich een prijsverhogende omstandigheid voordoet waarop BBQ Shop Limburg geen invloed heeft, zoals prijsstijgingen in de internationale oliemarkt, wijziging van wetten of andere regelgeving, valutastijgingen, prijsstijgingen in transportkosten of verzendkosten e.d., dan is BBQ Shop Limburg gerechtigd die prijsstijging door te rekenen aan de klant, tenzij zulks in strijd komt met dwingendrechtelijke wetgeving. In dat laatste geval heeft BBQ Shop Limburg het recht van de overeenkomst af te zien.
 4. De prijzen van de producten op de website zijn vermeld inclusief BTW, maar exclusief alle andere van overheidswege of anderszins opgelegde heffingen en toeslagen.

Artikel 4 Bijzondere bepalingen voor de koop op afstand voor  consumenten

 1. Indien klant consument is en de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, gelden de wettelijke bepalingen van Boek 7 het (Nederlandse) Burgerlijk Wetboek, afdeling 9A. Dat betekent dat de consument het herroepingsrecht heeft. Als klant derhalve consument is en er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan heeft hij gedurende veertien kalenderdagen na ontvangst van het producten het recht de koopovereenkomst met BBQ Shop Limburg te ontbinden zonder opgave van redenen. Ontbinding dient schriftelijk te geschieden en kan (ook) per e-mail plaatsvinden via het e-mailadres dat daarvoor door BBQ Shop Limburg op haar website is aangewezen: [email protected]. Op de website van BBQ Shop Limburg is een herroepingsformulier te vinden.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het grootste deel van het assortiment van BBQ Shop Limburg betreft barbecues en aanverwante artikelen. Alleen indien verpakking en product in ongeschonden staat en niet gebruikt zijn, is de consument gerechtigd het product te retourneren. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan BBQ Shop Limburg retourneren, conform de door de BBQ Shop Limburg verstrekte/te verstrekken instructies.
 3. Indien ontbinding plaatsvindt voordat BBQ Shop Limburg het product heeft geleverd, maar de koopprijs al is betaald, zal BBQ Shop Limburg binnen uiterlijk veertien kalenderdagen na ontvangst van het ontbindingsbericht de koopprijs terugstorten op de rekening van de consument.
 4. Indien ontbinding plaatsvindt nadat het product door BBQ Shop Limburg is geleverd en de koopprijs is betaald, zal BBQ Shop Limburg binnen uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het ontbindingsbericht de koopprijs terugstorten. De consument is verplicht het geleverde product op eigen kosten binnen dertig dagen na de verzending van het ontbindingsbericht retour te zenden aan BBQ Shop Limburg, Breinderveldweg 1, 6365 CM Schinnen (Lb) (Nederland). Mocht het product niet retour komen, dan blijft de consument de koopprijs schuldig, te vermeerderen met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in geval van verzuim van de consument.
 5. Het bepaalde onder de voorgaande leden van dit artikel geldt slechts voor de producten uit het assortiment van BBQ Shop Limburg, die niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, of producten die BBQ Shop Limburg heeft geleverd en persoonlijk van aard zijn.
 6. De bepalingen uit dit artikel gelden dus niet voor rechtspersonen of natuurlijke personen, die handelen in uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 5                Levering, termijnen en risico

 1. Levering vindt plaats op het adres dat door klant wordt opgegeven. Klant draagt er zorg voor dat het product op de overeengekomen plaats van levering in ontvangst wordt genomen. Indien het product niet kan worden afgeleverd, omdat danwel een foutief adres is opgegeven, danwel op het overeengekomen leveringsadres niemand aanwezig is en er geen andere mogelijkheid is het product af te leveren, danwel vanwege een andere omissie zijdens klant, en er hierdoor extra kosten ontstaan (zoals opslag- of vervoerskosten), dan is klant verplicht die kosten aan BBQ Shop Limburg te vergoeden.
 2. BBQ Shop Limburg zal ontvangen en geaccepteerde bestellingen direct uitvoeren, gecommuniceerde termijnen zijn nimmer fatale termijnen, maar zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de levering langer op zich laat wachten dan 30 dagen nadat de overeenkomst is gesloten, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij aan BBQ Shop Limburg enige vergoeding behoeft te betalen, tenzij een langere leveringstermijn dan 30 dagen is afgesproken en tenzij er sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 6 hieronder. Een eventueel reeds door BBQ Shop Limburg ontvangen betaling wordt binnen 30 dagen gerestitueerd.
 3. In geval van bestellingen van grotere hoeveelheden is BBQ Shop Limburg gerechtigd in gedeeltes te leveren.
 4. BBQ Shop Limburg zal zich immer inspannen de gewenste leveringsdatum te realiseren. Mocht BBQ Shop Limburg om enige reden de leveringstermijn overschrijden, dan is BBQ Shop Limburg niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die klant hierdoor lijdt. In ieder geval is aansprakelijkheid van BBQ Shop Limburg altijd beperkt tot maximaal de waarde van het geleverde product en subsidiair maximaal tot het bedrag waarop haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft (zie ook artikel 8 hieronder).
 5. BBQ Shop Limburg schakelt ook derden in voor het vervoer en de aflevering van het product. De kosten van die derde komen voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen. Het risico van schade en verlies aan het product gaat over op de klant op het moment van aflevering bij de klant. Indien het product verloren gaat of beschadigd raakt, nadat het ter aflevering is aangeboden, maar door een niet aan BBQ Shop Limburg toe te rekenen omstandigheid niet is afgeleverd, gaat het risico van schade en verlies van het product over op het moment dat levering conform afspraak zou hebben plaatsgevonden.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant

 1. Klant is gehouden kosteloos en tijdig alle medewerking die BBQ Shop Limburg naar haar oordeel nodig heeft om tot uitvoering van de overeenkomst te komen, te verlenen, bij gebreke waarvan BBQ Shop Limburg het recht heeft de nakoming van haar verplichtingen jegens klant op te schorten totdat klant aan haar verplichtingen heeft voldaan.
 2. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid door of namens haar aan ter beschikking gestelde gegevens, ook indien die gegevens afkomstig zijn van derden. Klant is gehouden BBQ Shop Limburg onverwijld schriftelijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 3. In geval klant bijvoorbeeld op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming een schadeclaim neerlegt bij BBQ Shop Limburg, dan is klant verplicht aan op eerste verzoek BBQ Shop Limburg alle medewerking te verlenen, zodat BBQ Shop Limburg kan vaststellen of zij aansprakelijk is voor de geleden schade en voorts de hoogte van de geleden schade kan vaststellen.
 4. Alvorens het product te gebruiken, is klant gehouden te controleren of het product geschikt is voor het gebruik dat klant ervan wenst te maken.
 5. Lijdt klant schade in enige vorm of dient zij kosten te maken ten gevolge van het niet nakomen van enige verplichting uit dit artikel, dan zijn die schade/kosten voor rekening van klant.

Artikel 7 Overmacht

 1. BBQ Shop Limburg is niet gehouden tot het nakomen van enige uit de overeenkomst met klant voortvloeiende verplichting in geval van overmacht. Daarvan is sprake indien BBQ Shop Limburg wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BBQ Shop Limburg geen invloed heeft, zoals bijvoorbeeld oorlog, oproer, rellen, molest, brand, natuurrampen, stakingen en/of werkonderbrekingen, internetstoringen, storingen in energie- of materiaalaanvoer, het niet (tijdig) leveren door toeleveranciers van producten, een beperkte of geen beschikbaarheid van grondstoffen/halffabricaten/ hulpstoffen/ emballage/ transportmaterieel, overheidsmaatregelen en in- en uitvoerbelemmeringen.
 2. In dergelijke gevallen is BBQ Shop Limburg gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht duurt. Is nakoming blijvend onmogelijk of duurt tijdelijke overmacht langer dan 3 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 3. Indien BBQ Shop Limburg op het moment dat de overmacht intreedt reeds producten heeft geleverd, heeft BBQ Shop Limburg recht op betaling van die producten.

 

Artikel 8­                Aansprakelijkheid BBQ Shop Limburg

 1. Voor schade van klant die het gevolg is van één of meer toerekenbare tekortkomingen van BBQ Shop Limburg, is laatstgenoemde slechts aansprakelijk indien BBQ Shop Limburg schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. BBQ Shop Limburg is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. BBQ Shop Limburg is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, geïnvesteerde arbeidsuren, misgelopen besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie e.d.
 3. De aansprakelijkheid van BBQ Shop Limburg is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico.
 4. In artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden is bepaald dat klant in geval van een schadeclaim jegens BBQ Shop Limburg, althans haar verzekeraar, verplicht is mee te werken, zoals aldaar is bepaald. Het is voor BBQ Shop Limburg en haar verzekeraar essentieel dat zij zichzelf een oordeel kan vormen van haar aansprakelijkheid, de aard van de schade en de hoogte van de schade. Indien klant BBQ Shop Limburg, althans haar verzekeraar niet in de gelegenheid stelt de schade zelf te beoordelen of de schade al hersteld voordat BBQ Shop Limburg deze heeft kunnen inspecteren, vervalt het recht op schadevergoeding.
 5. Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid kunnen door BBQ Shop Limburg ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen: deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 8  Betaling van de factuur

 1. BBQ Shop Limburg handelt via haar webshop. Betaling kan derhalve plaatsvinden middels de door BBQ Shop Limburg aangewezen Paymentproviders, die op de website vinden zijn. Na ontvangst van de betaling zal BBQ Shop Limburg de bestelde producten leveren conform hetgeen hiervoor is bepaald.
 2. Mocht betaling op rekening zijn overeengekomen, dan dient betaling steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op één van de rekeningnummers die op de factuur van BBQ Shop Limburg vermeld staat.
 3. Indien klant in gebreke blijft met tijdige betaling, zal BBQ Shop Limburg de klant middels aanmaning in ieder geval eenmalig veertien dagen in de gelegenheid stellen alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Indien klant dan niet heeft betaald, wordt klant de buitengerechtelijke kosten verschuldigd en wel conform de staffel van de Wet Normering Incassokosten:

Hoofdsom tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum

€ 2.500,--

15% over de hoofdsom

€ 375,--

(min. € 40,--)

€ 5.000,--

€ 375,-- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,--)

€ 625,--

€ 10.000,--

€ 625,-- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,--_

€ 875,--

€ 200.000,--

€ 875,-- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,--)

€ 2.775,--

Boven de € 200.000,--

€ 2.775,-- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,--)

€ 6.775,--

 1. Na het verstrijken van de in lid 3 hiervoor genoemde termijn worden klanten die tevens consument zijn de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom en de buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Klanten, zijnde rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf, zijn de wettelijke handelsrente verschuldigd van de vervaldatum van de factuur/vervaldata van de facturen over de hoofdsom en de incassokosten. Voor deze klanten geldt voor de buitengerechtelijke incassokosten een minimum van € 75,-, exclusief BTW.
 3. Zolang BBQ Shop Limburg geen integrale betaling van haar facturen heeft ontvangen, is zij gerechtigd om alle op haar rustende verplichtingen jegens klant op te schorten zonder dat klant enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.
 4. Klanten, zijnde rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf dienen telkens de facturen van BBQ Shop Limburg onverkort en volledig te betalen, hen komt geen recht op verrekening toe uit hoofde van enige vordering op BBQ Shop Limburg Bij grote bestellingen is BBQ Shop Limburg gerechtigd van klant te verlangen dat zij zekerheid stelt voor de omvang van de volledige vordering, althans een zodanig bedrag als BBQ Shop Limburg noodzakelijk en gewenst acht.
 5. Indien BBQ Shop Limburg in een gerechtelijke procedure met een klant, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf volledig, grotendeels of deels in het gelijk wordt gesteld, is die klant verplicht om bovenop de kostenveroordeling die de rechter heeft uitgesproken, de werkelijke kosten van rechtsbijstand in die procedure te vergoeden.

Artikel 9 Het recht van reclame en verjaring

 1. Klant is gehouden direct na aflevering te controleren of het geleverde product beantwoordt aan het bestelde product. Klant onderzoekt derhalve of het geleverde beantwoordt aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit.
 2. Indien de klant tevens consument is en deze constateert dat het product niet voldoet aan de overeenkomst, dient de consument dit binnen twee maanden na ontdekking te melden. BBQ Shop Limburg zal de klacht direct in behandeling nemen en voor vervanging of herstel zorgen, in overleg met de consument, als de klacht gegrond is. Consument verplicht zich alle redelijke en noodzakelijke medewerking aan vervanging of herstel te geven. Doet consument dit niet, dan kan hij geen aanspraak maken of herstel of vervanging, danwel op enige vorm van schadevergoeding, mocht herstel of vervanging niet de gewenste oplossing bieden. Indien vaststaat dat het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet, is de keus aan BBQ Shop Limburg het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen of de gebrekkige zaak, nadat deze door BBQ Shop Limburg retour is ontvangen, te vervangen dan wel een vervangende vergoeding aan klant te voldoen.
 3. Indien een klant, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf stelt dat een product niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, dan dient klant dit binnen veertien dagen na aflevering te melden. Klant dient BBQ Shop Limburg in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en alle door BBQ Shop Limburg gewenste medewerking te verlenen, voor zoveel die redelijkerwijs noodzakelijk is ter beoordeling van de klacht. Indien klant hieraan niet meewerkt, vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Indien vaststaat dat het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet, is de keus aan BBQ Shop Limburg het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen of de gebrekkige zaak, nadat deze door BBQ Shop Limburg retour is ontvangen, te vervangen dan wel een vervangende vergoeding aan klant te voldoen.
 4. Indien klant, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, van oordeel is dat het door BBQ Shop Limburg geleverde product niet de te verwachten kwantiteit heeft, dient klant BBQ Shop Limburg hiervan binnen bij aflevering en uiterlijk binnen vierentwintig uur na aflevering van het product in kennis te stellen, één en ander op straffe van verval van het recht op herstel, vervanging, aanvulling of schadeloosstelling door BBQ Shop Limburg Indien de geleverde hoeveelheid (bulk)product tien procent of minder afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid, moet BBQ Shop Limburg geacht worden aan haar leveringsverplichting te hebben voldaan.
 5. Voor zoveel klant mocht vaststellen dat het product niet voldoet, zal zij het product na constatering ook verdergaand niet meer gebruiken/ verbruiken. Indien het product, ondanks het gebrek, toch verdergaand wordt gebruikt en daarmede schade, is BBQ Shop Limburg niet aansprakelijk voor de ten gevolge daarvan geleden schade.
 6. Klachten over facturen kunnen binnen veertien werkdagen na factuurdatum worden ingediend. Indien er binnen die termijn geen klacht wordt ontvangen, acht BBQ Shop Limburg klant akkoord met die factuur.
 7. Iedere rechtsvordering uit hoofde van toerekenbare tekortkoming in de nakoming vervalt binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek/ de tekortkoming van BBQ Shop Limburg.

Artikel 10 Ontbinding

 1. BBQ Shop Limburg heeft het recht enige overeenkomst met klant middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat klant enige recht jegens op schadevergoeding jegens BBQ Shop Limburg toekomt, indien klant in staat van faillissement wordt verklaard, de WSNP wordt uitgesproken, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel, klant onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest, tenzij de curator, bewindvoerder of vereffenaar zich bereid verklaart de verplichtingen uit de overeenkomst onverkort na te komen.
 2. In geval van ontbinding is klant schadeplichtige voor alle schade, die BBQ Shop Limburg ten gevolge hiervan lijdt.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Alle aan klant geleverde producten blijven eigendom van BBQ Shop Limburg of haar toeleverancier, totdat de aan de betreffende overeenkomst ten grondslag liggende factuur/facturen zijn betaald, te vermeerderen met rente en kosten bij te late betaling door klant. Klant is eerst gerechtigd het product door te verkopen, te verpanden of anderszins daarover als bezitter/eigenaar te beschikken, nadat BBQ Shop Limburg dienovereenkomstig betaling heeft ontvangen
 2. Indien klant enige verplichting jegens BBQ Shop Limburg ook na ingebrekestelling, niet, niet tijdig of niet correct nakomt, is BBQ Shop Limburg gerechtigd al datgene te doen, noodzakelijk om zich de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen in haar macht terug te brengen. Wordt bij klant beslag gelegd, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement uitgesproken, dan zal klant onmiddellijk zowel curator, bewindvoerder als schuldeisers en hun gemachtigden wijzen op de eigendomsrechten van BBQ Shop Limburg

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Klant respecteert de intellectuele eigendomsrechten van BBQ Shop Limburg Indien klant de producten van BBQ Shop Limburg wenst door te verkopen, dan zal zij op geen enkele wijze wijzigingen aanbrengen in de handelsnaam, het merk en voorts zullen de specificaties van het product niet gewijzigd worden. Producten dienen in originele verpakking te worden doorverkocht, zonder verandering aan product of inhoud.
 2. Indien klant het door BBQ Shop Limburg geleverde product wel wijzigt, bijvoorbeeld door vermenging met een ander product, ook als dit product soortgelijk is, is het klant niet toegestaan het product te verhandelen onder het (beeld)merk, de handelsnaam en specificaties waaronder het product aan haar is geleverd.

Artikel 13 Klachtprocedure

BBQ Shop Limburg beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de over­eenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BBQ Shop Limburg, nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, of de klacht is opgetreden. Klachten worden, mits voldaan is aan lid 2, binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. BBQ Shop Limburg verzendt te allen tijde een ontvangstbevestiging van de klacht. Als een klacht een voorzien­baar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BBQ Shop Limburg binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een indicatie wanneer de consument of ondernemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Voor zoveel de overeenkomst tot stand is gekomen met een consument uit een ander land dan Nederland aangesloten bijde Europese Unie, beogen deze algemene voorwaarden die consument niet minder bescherming te bieden, dan de consument op grond van het internationaal privaatrecht aanspraak kan maken.
 2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In geschillen met een klant, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, is exclusief bevoegd de bevoegde rechter van de Rechtbank te Maastricht. In geschillen met een consument is de rechtbank bevoegd, die door de Europese Executieverordening wordt aangewezen.